Aktywność zawodowa drogą do sukcesu

Aktywność zawodowa drogą do sukcesu

Projekt „Aktywność zawodowa drogą do sukcesu”

współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramac Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 10.02.01 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Projekt jest realizowany na podstawie umowy RPSW.10.02.01-26-0005/19-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Celem głównym proj. jest poprawa sytuacji zawodowej 45osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osób długotrwale bezrobotnych, w tym zarejestrowanych w PUP/MUP, które zamieszkują na terenie województwa świętokrzyskiego w rozum. KC, w wieku 30 lat i więcej m.in poprzez udział w/w osób w kompleksowym programie aktywizacji zawodowej (identyfikacja potrzeb uczestników projektu, poradnictwo zawodowe, szkolenia, staże zawodowe, pośrednictwo pracy, w okresie od 01.07.2019–31.08.2020 r.

Do udziału w projekcie zapraszamy również byłych Uczestników Projektu z zakresu włączenia społecznego realizowanego w ramach celu tematycznego 9 w RPO

Wsparcie w ramach projektu:

 • Opracowanie Indywidualnego Planu Działania dla każdego Uczestnika projektu (4 godz. zegarowe/os.)
 • Poradnictwo zawodowe (4 godz. zegarowe na osobę)
 • Szkolenie zawodowe (szkolenia zakończone egzaminami potwierdzającymi pozyskane kwalifikacje)
 • 4-miesięczne staże
 • Pośrednictwo pracy

Szkolenia w ramach projektu:

1. "Kucharz z elementami HACCP" 160 h.

2. "Magazynier z elementami wykorzystania ICT w zawodzie" 160h.

3. "Sprzedawca - kasjer" 160h,

W ramach projektu gwarantujemy:

 • stypendium szkoleniowe,
 • stypendium stażowe,
 • zwrot kosztów dojazdu,
 • materiały szkoleniowe,
 • catering.

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby, które spełniają łącznie wszystkie poniższe warunki:

 • są osobami powyżej 30 roku życia (osoby które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 30 lat),
 • zamieszkują województwo świętokrzyskie,
 • są osobami długotrwale bezrobotnymi.

Planowane efekty projektu:

 • liczba osób, dla których opracowany zostanie indywidualny plan działania: 45 osób,
 • liczba osób, które nabędą umiejętności poruszania się po rynku pracy i zachowania w sytuacjach zawodowych: 45 osób,
 • liczba osób, które uzyskają nowe kwalifikacje: min. 41 osób
 • Liczba osób, które nabędą doświadczenie zawodowe adekwatne do wymogów regionalnego rynku pracy: 45 osób

Informacje dodatkowe:

 • Wartość Projektu: 841 091,75 PLN
 • Dofinansowanie Projektu:  799 037,16 PLN
 • Biuro projektu: ul. Śniadeckich 31/13, 25-366 Kielce.
 • Czas trwania projektu: 01.07.2019 r. - 31.08.2020 r.

 

Rekrutację do projektu zaczniemy 1. sierpnia.

Biuro Projektu czynne jest w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 10.00 - 15.00

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w zakładce pn. "Aktywność zawodowa drogą do sukcesu - dokumenty rekrutacyjne".